ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand


Wniosek nr: POIR 03.03.03-20-0008/17


Tytuł projektu: "Podlaski sok z Aronii - bio-hitem w Chinach"

Wnioskodawca koncentruje promocję swojej marki i oferty na potężnym rynku chińskim poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz narodowych stoiskach informacyjnych:

• SIAL China 2018 Szanghaj – 16-18.05.2018

• International Food & Ingredients Fair w Guangzhou – 15-17.06.2018
• Misja gospodarcza Agriculture Fair Chengdu/Sichuan połączona ze spotkaniami z
kontrahentami i organizacją pokazu Listopad 2018
• Anufood Pekin 2018 – 21-23.11.2018
• SIAL China 2019 Szanghaj – 14-16.05.2019
• HKTDC Food Expo 2019 – 15-17.08.2019

W ramach działań informacyjno-promocyjnych przygotowane zostaną zgodnie z Regulaminem 
konkursu materiały promocyjne: gadżety, foldery, ulotki. Przygotowana zostanie również nowa strona internetowa dedykowana rynkowi chińskiemu. Wnioskodawca w celu umiędzynarodowienia na rynku chińskim będzie korzystał z usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez wybranego w trybie konkurencyjnym operatora spełniającego wymagania Regulaminu Konkursu i założenia wnioskodawcy. Firma swoją obecną strategię promocyjną opiera na wieloletnich doświadczeniach eksportowych. Przeprowadzone zostało rozpoznanie rynku co do wyboru imprez targowych, wydatków związanych z ich organizacją oraz zgromadzono źródła danych o kosztach tego przedsięwzięcia na podstawie ofert Biur podróży, organizacji targowych i ich stron internetowych, branżowych izb chińskich.

Cel projektu:

Celem wnioskodawcy jest sprzedaż eksportowa produktów ekologicznych certyfikowanych na rynku perspektywicznym w Chinach poprzez cykliczny udział w targach i misji gospodarczej w latach 2017-2019. Rezultatem projektu będzie podpisanie 6 kontraktów na sumę szacowanej sprzedaży narastająco w okresie 2017-2021 1.000.000 zł w tym 70% na rynku chińskim co zdynamizuje znacząco sprzedaż produktów eksportowych w kolejnych latach i ugruntuje pozycję firmy w Chinach i rozpocznie na kolejnych rynkach perspektywicznych. Wpłynie to również bezpośrednio na wygenerowanie nowych miejsc pracy i wzrost dochodów firmy, które firma przeznaczy na tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących produktów z aronii w tym soku.


Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu zwiększy sprzedaż eksportową do poziomu ponad miliona złotych liczonych narastająco w okresie 2016-2021 a sprzedaż na wybranych rynkach perspektywicznych do poziomu 700 tysięcy złotych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 695 673,00 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wynosi: 502 520,00 zł

ue